ประชาสัมพันธ์

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน หน้าเว็บโรงเรียน
1 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี แม่เงิน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
2 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
3 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุง​ที่ ​๘๗ เทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
4 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
5 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง แม่จันทรายสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
6 บ้านขุนแม่บง ตชด. - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
7 บ้านจ้อง - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
8 บ้านดอย ดอยหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
9 บ้านถ้ำปลา ดอยนางนอน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
10 บ้านทับกุมารทอง ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
11 บ้านท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
12 บ้านน้ำจำ - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
13 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) แม่เงิน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
14 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
15 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
16 บ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา) จันจว้า สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
17 บ้านป่าบงแม่จัน ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
18 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย แม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
19 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
20 บ้านพญาไพร เทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
21 บ้านรวมใจ ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
22 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
23 บ้านสบคำ เวียงโยนกเชียงแสน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
24 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
25 บ้านสันกอง แม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
26 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
27 บ้านสันติสุข ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
28 บ้านสันถนน - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
29 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
30 บ้านสันโค้ง (ป่าตึง) ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
31 บ้านหนองแว่น แม่จันทรายสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
32 บ้านหนองแหย่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
33 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) จันจว้า สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
34 บ้านห้วยมะหินฝน ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
35 บ้านฮ่องแฮ่ ดอยนางนอน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
36 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) แม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
37 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น จันจว้า สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
38 บ้านแม่คี-หนองอ้อ ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
39 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จันทรายสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
40 บ้านแม่ลากเนินทอง ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
41 บ้านแม่สลองใน ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
42 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
43 บ้านแม่เต๋อ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
44 บ้านแม่แพง ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
45 บ้านโป่งน้ำร้อน ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
46 บ้านใหม่สามัคคี ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
47 บ้านไร่ แม่เงิน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
48 ประชารัฐพัฒนา ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
49 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
50 สพป.เชียงรายเขต 3 - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
51 สันสลีหลวง-สันนายาว ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
52 อนุบาลดอยหลวง ดอยหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
53 โรงนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ดอยหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
54 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1 แม่จันทรายสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
55 โรงเรียนบ้านกลาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
56 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว จันจว้า สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
57 โรงเรียนบ้านปางสา ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
58 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
59 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสัก-ศีัดอนมูล สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
60 โรงเรียนบ้านแหลว-น่ล้อม แม่จันทรายสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
61 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
62 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) จันจว้า สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู

กิจกรรม

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.