สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 2 4 1
ป.2 3 7 10 1
ป.3 7 4 11 1
ป.4 9 3 12 1
ป.5 2 6 8 1
ป.6 3 6 9 1
ม.1 6 3 9 1
ม.2 3 8 11 1
ม.3 6 5 11 1
อ.3 1 1 2 1
รวม 42 45 87 10