สถิตินักเรียน 2562

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 6 9 1
ป.2 7 5 12 1
ป.3 9 3 12 1
ป.4 2 6 8 1
ป.5 3 4 7 1
ป.6 5 5 10 1
ม.1 4 7 11 1
ม.2 3 3 6 1
ม.3 3 3 6 1
อ.3 3 3 6 1
รวม 42 45 87 10